18.3.2023

Edukacije stručnjaka - Za bolji život u zajednici

Humanitarna udruga „fra Mladen Hrkać“ provela je edukaciju za stručnjake koji rade sa starijima i osobama s invaliditetom, u okviru EU projekta "Za život u zajednici" koji Udruga provodi u partnerstvu s Gradom Zagrebom.

U Republici Hrvatskoj visok je udio starijih i osoba s invaliditetom. Zbog jakog trenda demografskog starenja stanovništva postoji nužnost pružanja odgovarajućih socijalnih usluga velikom broju ljudi, kao i potreba većeg uključivanja ovih skupina u zajednicu. Sve veći broj starijih žive sami. I za starije i za osobe s invaliditetom rizik socijalne izolacije i depresije veći je nego u općoj populaciji. Situaciju dodatno otežava sveprisutna socijalna nesigurnost. U nekadašnjim centrima za socijalnu skrb, sadašnjim područnim uredima Hrvatskog zavoda za socijalni rad, nedostatan je broj stručnih radnika, a nedostaje i kapaciteta u institucijama.

U okviru edukacije "Unaprjeđenje i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi u radu s osobama s invaliditetom i starijim osobama" koji Humanitarna udruga "fra Mladen Hrkać" u partnerstvu s Gradom Zagrebom, provodi od 2021. godine, u okviru EU projekta "Za život u zajednici', održana su tri dvodnevna modula, u siječnju, veljači i ožujku", čiji su sudionici bili stručnjaci koji pružaju psihološke, socijalne i zdravstvene usluge, kao i predstavnici organizacija civilnog društva koji rade s osobama s invaliditetom i starijim osobama.

Na prvom modulu, održanom u siječnju, čiji je naziv bio "Deinstitucionalizacija kao način modernizacije sustava socijalne skrbi", sudionici su se, kroz niz interaktivnih radionica, mogli bolje upoznati s poviješću i oblicima izvaninstitucionalne skrbi za starije i sobe s invaliditetom, više saznati o socijalnim programima koji postoje u Gradu Zagrebu te saznati za neke primjere dobre prakse u izvaninstitucionalnoj skrbi. Nadalje, mogli su steći uvid u upotrebu glazboterapije i logoterapije  u radu sa starijima.

Tema drugog modula bila je kinestetika i sudionici su, kroz objašnjenja, demonstracije i vježbe, upoznali drugačiji način rada s teže pokretnim osobama, koji starijima i osobama s invaliditetom omogućava maksimalnu moguću pokretljivost i značajno olakšava rad stručnjaka. Radionica je doprinijela većoj svjesnosti u opažanju pokreta, koje je ključno da bi se otvorile mogućnosti učenja te da bi se promijenili uobičajeni obrasci kretanja i pokreti prilagodili promjenjivim zahtjevima koje donosi bolest i ograničenja u kretanju.  

Dvodnevna edukacija u ožujku pod nazivom "Komunikacijske vještine u radu sa starijim osobama", obuhvatila je radionice i predavanja, čiji je cilj bio poboljšati komunikacijske vještine stručnjaka u izvaninstitucionalnoj skrbi, senzibilizirati ih za primjere dobre prakse, promovirati jednakost i poštivanje ljudskih prava, promovirati uvažavanje ljudskog dostojanstva i poboljšati prepoznavanje potreba starijih i načine adekvatnog reagiranja na njih. Sudionici su upoznali važnost korištenja novih tehnologija u svrhu poboljšanja kvalitete života u trećoj dobi te su više saznali o mjerama koje se poduzimaju na organizacijskoj razini kako bi komunikacija svih dionika bila najučinkovitija.

Svrha edukacije bila je razviti stručne kapacitete za pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga i unaprijediti kapacitete stručnjaka iz ostalih relevantnih područja za rad s osobama s invaliditetom i starijim osobama. Provoditelji edukacije pokazali su da se nizom mjera zaista može napraviti razlika u pružanju podrške starijima i na taj način povećati njihovu životnu kvalitetu i uključenost u vlastitu zajednicu.

Projekt u vrijednosti 1.341.984,00 kuna sufinancira Europska unija sredstvima Europskog socijalnog fonda. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Humanitarne udruge "fra Mladen Hrkać".

Ostale vijesti

Poziv na završnu konferenciju ZA-JEDNO.HR

Pročitaj

Smjernice u razvoju javnih politika prema iseljeništvu

Pročitaj

Objava znanstvenih i stručnih radova

Pročitaj